آبان 30, 1398
Hydrochloric Acid

هیدروکلریک اسید (Hydrochloric Acid)

هیدروکلریک اسید (Hydrochloric Acid) کلریدریک اسید با نام علمی Hydrochloric Acid یک محلول شیمیایی حاوی هیدروژن کلرید (HCl) می باشد. این ماده شیمیایی به صورت شفاف، […]
شرکت بیسموت
021-28422797