مهر 2, 1398
خرید نقره نیترات

نقره نیترات (silver nitrate)

کشف نقره نیترات : نیترات نقره  توسط البرت مگنوس در قرن سیزدهم کشف شده وهمانطور که در گزارشات مگنوس ثبت شده است از توانایی نقره نیترات […]
شرکت بیسموت
021-28422797